Call for Papers: From Peasant Innovation to a model of Milk specialization under the Green Revolution

RHN 65/2017 | Call

Organisers: Lourenzo Fernández Prieto and Daniel Lanero (HISTAGRA Research Group – Universidade de Santiago de Compostela)

15 December 2017, Santiago de Compostela

Deadline for submissions: 30 June 2017

Call for Papers:
GDRI Agriculture, Approvisionnement, Alimentation Conference
From Peasant Innovation to a model of Milk specialization under the Green Revolution: Twentieth Century Europe

***Please find the Galician and the Spanish version below***

At the end of Second World War cattle breeding went through a deep crisis in Western Europe, caused both by war destructions and contractions in international trade that severely affected feedstuff importations. Likewise, the presence of animal products (meat, milk, eggs…) in the diet of European population was far away from prewar levels.

Cattle breeding and beef consumption began to recover at the beginning of the 50’s, coinciding with the ongoing replacement of draught animals by tractors as superior force in the European farms.

In this framework the beginning of a new model of agrarian innovation, truly different from that one prevailing during the first three decades of twenty century, took place. Its main objective was to guarantee the food supply of a growing urban population. This could partly explain the emphasis on milk specialization.

The Green Revolution forced the farms to incorporate technological innovations on a large scale: purchase of selected breed specimens with high production capacities (milk); artificial insemination; mechanical milking circuits; ensilage, etc.

It’s impossible to understand the milk specialization process of Atlantic cattle breeding without taking into account the great changes in the households required by the Green Revolution cattle breeding model: increases in the area of plots and reduction of the total number of them; an ever growing number of stabled animals, etc. Nor without an increasing dependence on inputs from out of the farm: motorization (tractors, mechanical ensilage…); feedstuffs; refrigeration tanks; new farm buildings, like bigger stables or milking rooms; antibiotics for the fight against animal diseases, etc.

In this context agro-industry emerged as the actor which led the milk specialization process and monopolized the mediation between breeders and their markets. Public policies (rural electrification, new roads and motorways, agricultural extension services) turned into subsidiary actions of agro-industrial interests, usually represented by multinational companies.

According to the industrial rationality of intensive cattle breeding, breeders were transformed into salaried employees. Technical training policies set aside for them, were designed, in fact, to transform them in efficient actors for the running of a complex productive system.

On the other hand, scientists and technicians – as key agents for the implementation of development and modernization policies – swung in their action between mediation and imposition.

Researchers interested in presenting a paper at this conference should send an abstract and a title before 30 June 2017 to HISTAGRA (histagra@usc.es).

***

Da innovación campesiña a un modelo de especialización leiteira baixo a Revolución Verde: Europa no século XX

No fin da Segunda Guerra mundial, a gandería bovina atravesaba por unha profunda crise en Europa occidental, derivada tanto das destrucións da guerra como da contracción do comercio internacional, que afectou á importación de pensos para a súa alimentación. Do mesmo xeito, a presenza de produtos animais (carne, leite, ovos…) na dieta da poboación europea, atopábase aínda lonxe dos niveis de preguerra.

Tanto a gandería de vacún como o consumo de proteínas animais comezaron a se recuperar a inicios da década de 1950, coincidindo coa progresiva substitución dos animais polos tractores como forza motriz do traballo nas granxas europeas.

Neste contexto, asistimos aos primordios dun modelo de innovación agraria moi diferente daquel outro que estivera vixente durante o primeiro terzo do século XX. O seu obxectivo prioritario era garantir o fornecemento alimentario dunha poboación en plena fase de expansión demográfica e cada vez máis urbanizada. De aí, entre outras razóns, a énfase na especialización leiteira.

A Revolución Verde obrigou ás explotacións á incorporación de innovacións tecnolóxicas a gran escala: a importación de exemplares seleccionados de razas con altas capacidades produtivas; a inseminación artificial; os circuítos de muxidura mecánica ou o ensilado… Os gandeiros perderon o control sobre o proceso de innovación en beneficio do estado e dos servizos agronómicos (que se autoproclamaron os seus “titores”).

A especialización leiteira das ganderías atlánticas non se pode entender sin os cambios de escala nas explotacións que esixe a actividade gandeira no marco da Revolución Verde: concentración de explotacións cunha base superficial cada vez máis grande e un elevado número de cabezas estabuladas. Tampouco sen unha crecente dependencia da motorización (tractores, rotativas, etc.); pensos compostos; tanques de refrixeración; novas instalacións (establos e salas de muxido), antibióticos contra as epizootias, etc.

Neste contexto a agroindustria consolídase como o actor chave que impón a dirección do proceso de especialización produtiva e monopoliza a intermediación na relación dos gandeiros cos seus mercados. As políticas públicas (electrificación rural, construción de novas vías de comunicación, servizos de extensión agraria) convírtense en este período en subsidiarias dos intereses do capital agroindustrial, polo xeral representado por grandes empresas multinacionais.

De acordo coa racionalidade industrial da gandería intensiva, os gandeiros son transformados en asalariados e as políticas estatais de capacitación técnica a eles destinadas, respostan, precisamente, ao obxectivo de os converter en actores eficientes dentro do complexo funcionamento do sistema produtivo.

Científicos e técnicos, axentes básicos das políticas de desenvolvemento e modernización, van oscilar no seu rol entre a mediación e a imposición.

Os/as investigadores/as interesados/as en presentar un texto a este Seminario deberán enviar un título e un abstract a HISTAGRA (histagra@usc.es) antes do 30 de xuño de 2017.

***

De la innovación campesina a un modelo de especialización lechera bajo la Revolución Verde: Europa en el siglo XX

Al finalizar la Segunda Guerra mundial la ganadería bovina atravesaba por una profunda crisis en Europa occidental, derivada tanto de las destrucciones de la guerra como de la contracción del comercio internacional, que afectó a la importación de piensos para su alimentación. Del mismo modo, la presencia de los productos animales (carne, leche, huevos…) en la dieta de la población europea se encontraba alejada de los niveles de preguerra.

Tanto la ganadería de vacuno como el consumo de proteínas animales comenzaron a recuperarse a inicios de la década de 1950, coincidiendo con la progresiva sustitución de los animales por los tractores como fuerza motriz del trabajo en las granjas europeas.

En este contexto asistimos al despegue de un modelo de innovación agraria muy diferente de aquel otro que había estado vigente durante el primer tercio del siglo XX. Su objetivo prioritario era garantizar el abastecimiento alimentario de una población en plena fase de expansión demográfica y cada vez más urbanizada. De ahí, entre otras razones, el énfasis en la especialización lechera.

La Revolución Verde obligó a las explotaciones a la incorporación de innovaciones tecnológicas a gran escala: la importación de ejemplares seleccionados de razas con altas capacidades productivas; la inseminación artificial; los circuitos de ordeño mecánico o el ensilado… Los ganaderos perdieron el control del proceso de innovación en beneficio del estado y de sus servicios agronómicos (proclamados a sí mismos como sus “tutores”).

La especialización lechera de las ganaderías atlánticas no se puede entender sin los cambios de escala en las explotaciones que exige la actividad ganadera en el marco de la Revolución Verde: concentración de explotaciones con una base superficial cada vez más grande y un elevado número de cabezas estabuladas. Tampoco sin una creciente dependencia de los inputs de fuera de la explotación: motorización (tractores, rotativas, etc.); piensos compuestos; tanques de refrigeración; nuevas instalaciones (establos y salas de ordeño), antibióticos contra las epizootias, etc.

En este contexto la agroindustria se consolida como el actor clave que impone la dirección del proceso de especialización productiva y monopoliza la intermediación en la relación de los ganaderos con sus mercados. Las políticas públicas (electrificación rural, construcción de nuevas vías de comunicación, servicios de extensión agraria) se convierten en este periodo en subsidiarias de los intereses del capital agroindustrial, por lo general representado por grandes empresas multinacionales.

De acuerdo con la racionalidad industrial de la ganadería intensiva, los ganaderos son transformados en asalariados y las políticas estatales de capacitación técnica a ellos destinadas, responden, precisamente, al objetivo de convertirlos en actores eficientes dentro del complejo funcionamiento del sistema productivo.

Científicos y técnicos, agentes básicos de las políticas de desarrollo y modernización, van a oscilar en su rol entre la mediación y la imposición.

Los investigadores/as interesados/as en presentar un texto a este Seminario deberán enviar un título y un abstract a HISTAGRA (histagra@usc.es) antes del 30 de junio de 2017.